17.04.2018

Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – II edycja:

ostateczna lista rankingowa_KOW_II tura (plik do pobrania)


09.04.2018

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – II edycja:

lista rankingowa_KOW_II tura (plik do pobrania)


12.04.2018

Szanowni Państwo informujemy, że przewidywany termin wypłaty dotacji uczestnikom, z którymi zostały podpisane umowy to 18.04.2018r.


16.03.2018 Informacja o naborze biznesplanów

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zostanie uruchomiony z dniem 19.03.2018 r. od godz. 9.00 i potrwa do 30.03.2017 r. do godz.16.00

Niniejszy wniosek składany jest w dwóch egzemplarzach. Załącznikiem do każdego wniosku jest wypełniony biznesplan. Wniosek i biznesplan muszą być podpisane w wyznaczonych do tego miejscach.

Prosimy, aby każdy z Wniosków z załączonym biznesplanem był spięty np. wpięty w skoroszyt, zbindowany, zszyty itp. i złożony w zamkniętej, zaklejonej kopercie z opisem ” Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” i podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Projektu.

Do wniosku proszę załączyć:

1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

2 Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych.

Biznes plan(plik do pobrania)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik do pobrania)

wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (plik do pobrania)


07.03.2018 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

ostateczna lista-rankingowa II edycja  (plik do pobrania)


28.02.2018 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PO REKRUTACJI

wstepna lista-rankingowa II edycja (plik do pobrania)


22.01.2018 Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

lista rankingowa KOW


07.12.2017 Informacja o naborze biznes planów

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zostanie uruchomiony z dniem 08.12.2017 r. od godz. 9.00 i potrwa do 22.12.2017 r. do godz.16.00


07.11.2017

Ostateczna lista rankingowa

ostateczna lista rankingowa (plik do pobrania)


31.10.2017

Wstępna lista rankingowa:

wstępna lista rankingowa (plik do pobrania)


Termin rekrutacji: 01.05.2017 r. – 31.01.2018 r