UWAGA!!!

  • w Zakładce DOKUMENTY dostępne są formularze rozliczenia dotacji, wymagane oświadczenia itp. Ponadto zamieszczona została informacja o prawidłowym rozliczeniu dotacji.

W związku z zakończeniem procedury przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu,,Wsparcie dla osób bezrobotnych chcących otworzyć działalność gospodarczą z terenu gmin OSI powiatów pleszewskiego, średzkiego i wrzesińskiego” poniżej publikujemy ostateczna listę rankingową:

LISTA RANKINGOWA OST.

Daty podpisania Umowy będą ustalane z Uczestnikami telefonicznie.

Do dnia podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania wpisu do CEiDG. W dniu podpisania Umowy Uczestnik powinien okazać się wpisem do CEiDG oraz dostarczy oryginał Umowy na założenie rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Przypominamy, iż w dniu podpisania Umowy Uczestnik Projektu będący w związku małżeńskim powinien stawić się wraz z małżonkiem (w przypadku wspólnoty majątkowej) oraz Poręczyciel będący w związku małżeńskim powinien stawić się wraz z małżonkiem (w przypadku wspólnoty majątkowej).

Zabezpieczenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przed dniem podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego Uczestnik projektu zobowiązany jest dostarczyć do Biura Projektu wypełniony:

1)       kwestionariusz osobowy Beneficjenta Pomocy – załącznik nr 1 do Regulaminu Zabezpieczenia,

2)       kwestionariusz osobowy Poręczyciela – załącznik nr 2 do Regulaminu Zabezpieczenia,

+ ewentualne dokumenty wynikające z  powyższych kwestionariuszy np. orzeczenie sądu, akt zgonu, akt notarialny o rozdzielności majątkowej lub orzeczenie sądu

oraz w zależności od źródła dochodu poręczyciela:

3)       zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) – załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,

4)       zeznanie podatkowe za ostatni zamknięty rok obrotowy, zestawienie dochodów z 3 ostatnich mies. (wydruk z ewidencji księgowej za 3 ostatnie mies.) oraz zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami i należnościami podatkowymi (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą),

5)       kopia dokumentu potwierdzającego ostatnio pobrane świadczenie emerytalne lub rentowe (ostatnie 3 mies.),

Wszystkie kopie dokumentów powinny być podpisane za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu z aktualną datą.

 

W zakładce DOKUMENTY pojawił się REGULAMIN ZABEZPIECZENIA BEZZWROTNEJ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wraz z załącznikami.

Informacja o terminie składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) wraz z załącznikami zostanie uruchomiony z dniem 2.01.2017 r. godz. 9.00 i potrwa do 16.01.2017 r. godz.17.00.

W tym czasie uczestnicy projektu mają możliwość złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) wraz załącznikami (biznes plan: oryginał + kopia za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały) w Biurze projektu: EHED Usługi Szkoleniowe, ul. Słowackiego 14; 63-300 Pleszew.

Prosimy, aby Wniosek z załączonymi biznesplanami był spięty np. wpięty w skoroszyt, zbindowany, zszyty itp.i złożony w zamkniętej, zaklejonej kopercie z opisem ”Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego raz z załącznikami” i podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Projektu.

Dokumenty można złożyć osobiście lub pocztą zwykłą (decyduje data wpływu do biura).

Na prośbę Uczestnika Projektu może zostać wydane pisemne potwierdzenie dostarczenia wniosku.

Wnioski złożone po terminie nie podlegają ocenie.

 

Poniżej została zamieszczona informacja dot. dalszych etapów projektu dla osób, które ukończą etap szkoleniowo-doradczy:

informacja

 

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PO REKRUTACJI

w ramach projektu ,,Wsparcie dla osób bezrobotnych chcących otworzyć działalność gospodarczą z terenu gmin OSI powiatów pleszewskiego, średzkiego i wrzesińskiego”

Poniżej przedstawiamy Państwu listę formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do projektu.

Numery identyfikacyjne odpowiadają numerom, które zostały nadane każdemu uczestnikowi.

Plik do pobrania