14 luty 2019 r. – ruszają zajęcia z przedstawicielem handlowym z grupą w Gminie Nowe Skalmierzyce realizowane w ramach Zadania 5 . Kurs planowany jest na 60 godzin zajęć edukacyjnych w tym 36 godzin zajęć teoretycznych i 24 godzin zajęć praktycznych.


12 luty 2019 r. – ruszają zajęcia z przedstawicielem handlowym z grupą w Gminie Opatówek realizowane w ramach Zadania 5 .Kurs planowany jest na 60 godzin zajęć edukacyjnych w tym 36 godzin zajęć teoretycznych i 24 godzin zajęć praktycznych.


18 grudnia 2018 r. – ruszają  zajęcia z doradcą zawodowym z nową grupą w Gminie Nowe Skalmierzyce realizowane w ramach Zadania 4 . Trening aktywności zawodowej (aktywizacja zawodowa) które ma na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej z uwzględnieniem potrzeb regionalnych pracodawców, bieżąca aktualizacja IPD. Indywidualnie doradztwo zawodowe ma za zadanie dostosowanie wsparcia umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz gotowość do podjęcia zatrudnienia nawet w oddalonych od miejsca zamieszkania miejscach rynku pracy umożliwiających stałe i długotrwałe zatrudnienie oraz grupowe doradztwo zawodowe dostosowuje odpowiedni dobór instrumentów do regionalnych potrzeb pracodawców co umożliwi uniknięcie powielania form pomocy kierowanych do uczestników projektu chociażby poprzez Projektodawcę czy Powiatowe Urzędy Pracy.


7 grudnia 2018 r. – ruszają kolejne zajęcia z psychologiem w Gminie Nowe Skalmierzyce realizowane w ramach Zadania 2 .Trening umiejętności społecznych (aktywizacja i integracja społeczna). W ramach zadania zostanie przeprowadzony coaching indywidualny zgodnie z potrzebami uczestników, który ma na celu m.in. zwiększenie pewności siebie, samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, samodzielności w określeniu swoich potrzeb i problemów, oraz określeniu celów zawodowych. Poradnictwo psychologiczne ma na celu nabycie umiejętności społecznych, podniesienie motywacji do działania i wiary w siebie określenie celu zawodowego przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.


3 grudnia  2018 r. – ruszają  zajęcia z doradcą zawodowym z nową grupą w Gminie Nowe Skalmierzyce realizowane w ramach Zadania 1 . Diagnoza aktualnej sytuacji społeczno – zawodowej i identyfikacja potrzeb uczestników oraz utworzenie IPD. Diagnoza oraz utworzenie IPD prowadzone będzie w łącznym wymiarze 2 godzin zegarowych z każdym z uczestników. Spotkania obywać się będą według harmonogramu dostosowanego do potrzeb uczestników projektu.


22 listopad 2018 r. – ruszają kolejne zajęcia z psychologiem w Gminie Opatówek realizowane w ramach Zadania 2 .Trening umiejętności społecznych (aktywizacja i integracja społeczna). W ramach zadania zostanie przeprowadzony coaching indywidualny zgodnie z potrzebami uczestników, który ma na celu m.in. zwiększenie pewności siebie, samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, samodzielności w określeniu swoich potrzeb i problemów, oraz określeniu celów zawodowych. Poradnictwo psychologiczne ma na celu nabycie umiejętności społecznych, podniesienie motywacji do działania i wiary w siebie określenie celu zawodowego przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.


20 listopad 2018 r. – ruszają  zajęcia z doradcą zawodowym z nową grupą w Gminie Opatówek realizowane w ramach Zadania 4.Trening aktywności zawodowej (aktywizacja zawodowa) które ma na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej z uwzględnieniem potrzeb regionalnych pracodawców, bieżąca aktualizacja IPD. Indywidualnie doradztwo zawodowe ma za zadanie dostosowanie wsparcia umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz gotowość do podjęcia zatrudnienia nawet w oddalonych od miejsca zamieszkania miejscach rynku pracy umożliwiających stałe i długotrwałe zatrudnienie oraz grupowe doradztwo zawodowe dostosowuje odpowiedni dobór instrumentów do regionalnych potrzeb pracodawców co umożliwi uniknięcie powielania form pomocy kierowanych do uczestników projektu chociażby poprzez Projektodawcę czy Powiatowe Urzędy Pracy.


16 listopad 2018 r. – ruszają  zajęcia z doradcą zawodowym z nową grupą w Gminie Opatówek realizowane w ramach Zadania 1. Diagnoza aktualnej sytuacji społeczno – zawodowej i identyfikacja potrzeb uczestników oraz utworzenie IPD. Diagnoza oraz utworzenie IPD prowadzone będzie w łącznym wymiarze 2 godzin zegarowych z każdym z uczestników. Spotkania obywać się będą według harmonogramu dostosowanego do potrzeb uczestników projektu.