30.06.2018 r. Dwie nauczycielki z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie , ukończyło studia podyplomowe na kierunku Kosmetologia pielęgnacyjna i estetyczna w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Panie otrzymały dyplomy ukończenia w/w studiów i tym samym zakończył swój udział w projekcie, podwyższając swoje kwalifikacje.


04.2018r. 22-uczniów (5K i 17M) nabyło kompetencje, których potwierdzeniem były otrzymane zaświadczenia ukończenia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i tym samym zakończyli udział w projekcie.


01.03.2018r.Kolejnych 14-uczniów (14M) zakwalifikowanych do udziału w projekcie rozpoczęło indywidualne zajęcia edukacyjno-zawodowe dla uczniów z doradcą zawodowym.


27.02.2018r.8-uczniów (5K i 3M)zakwalifikowanych do udziału w projekcie rozpoczęło indywidualne zajęcia edukacyjno-zawodowe dla uczniów z doradcą zawodowym.


02.2018r.23-uczniów (9K i 14M) nabyło kompetencje, których potwierdzeniem były otrzymane zaświadczenia ukończenia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i tym samym zakończyli udział w projekcie.


22.11.2017r.Kolejnych23-uczniów (9K i 14 M)zakwalifikowanych do udziału w projekcie rozpoczęło indywidualne zajęcia edukacyjno-zawodowe dla uczniów z doradcą zawodowym.


11.2017r.27-uczniów (13K i 14M) nabyło kompetencje, których potwierdzeniem były otrzymane zaświadczenia ukończenia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i tym samym zakończyli udział w projekcie.


11.10.2017r.Nastąpiła wypłata refundacji wynagrodzenia opiekunów staży i refundacja dodatku wynagrodzenia pracodawców.


22.09.2017r.50-uczniów odbywających staż zawodowy, otrzymało stypendium stażowe za miesiąc sierpień i tym samym zakończyło udział w projekcie.


05.09.2017r.. Po zakończonych stażach zawodowych organizowanych u pracodawców i przedsiębiorców, po otrzymaniu list obecności, protokołów z realizacji staży i opinii opiekunów staży, 50 uczniów nabyło kompetencje i otrzymało zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego.


28.08.2017r. 50-uczniówZSUG w Pleszewie (20K i 30M) zakończyło 2-miesięczne staże zawodowe u pracodawców i przedsiębiorców.


18.08.2017r.50-uczniów odbywających staż zawodowy, otrzymało stypendium stażowe za miesiąc lipiec.


03.07.2017r.50-uczniówZSUG w Pleszewie (20K i 30M) rozpoczęło staże zawodowe organizowane u pracodawców i przedsiębiorców, zgodnie z Standardami Europejskich i Polskich Ram Jakości Praktyk i Staży. Podpisano trójstronne umowy zgodnie ze wzorem określającym wszystkie warunki, prawa i obowiązki Stażysty/ki, Projektodawcy oraz Pracodawcy. W ramach staży uczniowie zostali objęci ubezpieczeniem NNW, przeszli badania lekarskie oraz zostali przeszkoleni w zakresie BHP. Ponadto zakupiona została odzież robocza dostosowana do stanowiska oraz zawodu i wydana uczestnikom stażu.


19.06.2017r. Kolejnych27-uczniów (13K i 14M) zakwalifikowanych do udziału w projekcie rozpoczęło indywidualne zajęcia edukacyjno-zawodowe dla uczniów z doradcą zawodowym.


06.2017r.28-uczniów (13K i 15M) nabyło kompetencje, których potwierdzeniem były otrzymane zaświadczenia ukończenia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i tym samym zakończyli udział w projekcie.


15.03.2017r. Dwie nauczycielki z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie, rozpoczęły studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy na kierunku Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna.


01.03.2017r.28-uczniów Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie (13K i 15M) zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie” rozpoczęło indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów z doradcą zawodowym na terenie ZSUG w Pleszewie, po godzinach zajęć lekcyjnych w trybie indywidualnym. Celem zajęć jest uzyskanie podstawowych informacji o potencjale osobowym uczestnika (predyspozycje, kwalifikacje, zdolności) doradztwo edukacyjne i zawodowe pod kątem planowania kariery zawodowej i funkcjonowania rynku pracy.Efektem będzie opracowanie planu rozwoju ścieżki edukacyjno-zawodowej indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.