UWAGA!
Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu.

Udział w nim mogą wziąć:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym os. bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy, zamieszkujących(w rozumieniu KC) na ter. woj. łódzkiego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (34K,26M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w woj. łódzkim poprzez podniesienie ich kwalifikacji i/lub kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie od 01.03.2018 do 31.08.2019 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach lub pod numerem telefonu: 44 714 58 25. Osoba do kontaktu: Danuta Małecka – Dyrektor